ik ben professional
menu
Linc naar Zorg

Wat we doen,
willen we goed doen

Goede zorg is belangrijk. Voor onze cliënten, maar ook voor ons. Want wat we doen willen we goed doen, nu en in de toekomst. En als dingen onverhoopt niet goed gaan, willen we er van leren en ze verbeteren. 

Kwaliteit

Linc naar Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden door wet- en regelgeving en onze samenwerkingspartners. Om de kwaliteit van zorg continue te monitoren en verbeteren wordt onze medewerkers geleerd om de PDCA- cyclus onderdeel te laten zijn van hun dagelijks handelen. Zonder veel nadruk te leggen op de theorie, krijgen onze medewerkers alle ruimte om bezig te zijn met ‘continue verbeteren’. Niet alleen in de zorg voor onze cliënten, maar ook in hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door ons opleidingsplan en Linc naar Kennis. Meer informatie? Bekijk het kwaliteitsdocument Wlz van Linc naar Zorg. 

Medezeggenschap 

Linc naar Zorg heeft een duidelijke visie op medezeggenschap. Wij vinden dat de organisatie van de inspraak van cliënten, moet aansluiten bij onze doelgroep en de manier waarop wij met hen werken. Medezeggenschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurder en cliënten en heeft gelijkwaardigheid als basis voor de dialoog. Organisatievraagstukken worden vanuit het cliëntperspectief bekeken en worden daarmee levendig. Hierdoor ontstaat er nog meer ruimte voor creatieve oplossingen.

Deze visie op medezeggenschap wordt wat ons betreft het best georganiseerd in een meedenkpanel. Cliënten kunnen, op eigen initiatief of op verzoek van Linc naar Zorg, deelnemen aan het meedenkpanel om mee te denken over organisatievraagstukken.
De inspraak via een meedenkpanel is anders georganiseerd dan een cliëntenraad. Het doel is echter hetzelfde; weten wat er leeft en speelt onder cliënten en hun mening en visie horen over de zorg.
Het meedenkpanel bestaat uit ambulante cliënten en Wmo- en Wlz- cliënten van alle locaties. Conform de Wmcz wordt het meedenkpanel geraadpleegd en vindt er regelmatig overleg plaats, o.a. met bestuurder en Raad van Commissarissen. Het meedenkpanel krijgt ondersteuning van een stuurgroep. Neem gerust contact op voor meer informatie over het meedenkpanel.